รักษาสิ่งแวดล้อมโดยไม่รู้ตัว

รักษาสิ่งแวดล้อมโดยไม่รู้ตัว สิ่งที่เราทำทั้งหมดนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง เห็นได้ชัดว่าเราจะไม่คุกคามนครฟินิกซ์และแอตแลนตาแล้วแทนที่พวกมันด้วยบางอย่างที่อัดแน่นกว่าและแม้แต่ตอนที่เราพยายามทำในสิ่งที่ถูกต้อง เรามักจะเลือกแผนการที่ทำให้ปัญหาหลักเลวร้ายลง ระบบรนส่งใหม่ในสหรัฐปกติ

แล้วสร้งบริเวณรอบนอกของระบบที่มีอยู่ในปัจจุบัน แล้วขยายพวกมันออกไปในบริเวณที่เคยเป็นเขตชนบทที่มีคนอยู่อาศัยน้อย เมื่อระบบขนส่งถูกใช้ในแนวทางนั้นมันกระตุ้นเมืองขยายตัวด้วยการเอื้อให้ประชาชนอยู่อาศัยในที่ห่งไกลมากๆจากสถานที่ทำงานและช้อปปิ้งทั้งยังสนับสนุนให้กิจการเพิ่มจำนวนของผู้อยู่อาศัยในสถานที่ซึ่งการเดินทางประจำวันทั้งหมดด้วยรถยนต์เป็นสิ่งจำเป็น มันเป็นเรื่องสมเหตุผล

ทางสิ่งแวดส้อที่จะเพิ่มระบบรนส่งในบริเวณที่มีประชากรอยู่อาศัยหนาแน่ตั้งแต่แรกอันจะทำห้ชาวเมืองใช้ชีวิตโดยไม่มีรถยนต์ส่วนตัวร่ายรื้นและกระตุห้คนอื่นๆทำอย่งตียวกัน แต่การทำอย่างนั้นเป็นเรื่องยากหว่การร้ระบบรนสงเพื่อสงสริมให้กิดการขยายตัวของซานเมืองทั้งในแของกรนสงสินคำและบริการ (โลจิสติกส์) และการเมืองและ รักษาสิ่งแวดล้อมโดยไม่รู้ตัว

พวกเรายังถูกถ่วงรั้งด้วยแนวคิดที่ล้าสมัย เมื่อ 2-3 ปีที่แล้ว นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เกิดแนวคิดจะสร้างอพาร์ตเมนต์บริเวณใจกลางซีแอตเติล โดยผู้พักอาศัยสามารถเดินเข้าออกระหว่างอพาร์ตเมนต์กับระบบขนส่งได้ อพาร์ตเมนต์นี้ตั้งใจออกแบบให้มีที่จอดรถจำกัด และมุ่งหมายให้มีจำนวนผู้พักอาศัยที่ไปไหนมาไหนด้วยการเดิน

รักษาสิ่งแวดล้อมโดยไม่รู้ตัว

Protect the environment without knowing it. All we do is another matter. Clearly we will not threaten Phoenix and Atlanta and replace them with something more compact and even when we try to do the right thing. We tend to choose a plan that makes the main problem worse. New transmission system in the US, normal

And then create the perimeter of the system that is currently available And expanding them in areas that used to be rural areas with little people to live When transportation was used in that way, it spurred the city to expand by allowing people to live far away from workplaces and shopping, and encouraged businesses to increase the number of residents in A place where all daily travel by car is essential It makes sense

The environment will increase the transmission system in areas with a large population. In the first place, urban residents will live without a private car and will urge others to do so. together But doing so is difficult to establish a system of support to support the growth of San City in both goods and services (logistics) and politics and Protect the environment without knowing it.

We are still being hampered by outdated ideas. A few years ago, real estate developers came up with ideas to build apartments in the heart of Seattle. In which residents can walk in and out between the apartment and the transportation system This apartment is designed with limited parking. And aims to have a number of residents who come and go by walking

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ความหนาแน่นของประชากรเป็นกุญแจสําคัญ

ความหนาแน่น ของ ประชากร เป็นกุญแจสําคัญสําหรับ 3 บทเรียนพื้นฐานเหล่านี้ ความจริงแล้วเพียงแค่อาศัยอยู่ใกล้ชิดกันทั้งกับ คนอื่นและสถานที่ที่เราทํางาน ช้อปปิ้ง และพักผ่อนหย่อนใจมากขึ้น

ก็ เท่ากับเราอยู่ในพื้นที่เล็กลงและขับรถน้อยลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หนึ่ง ในข้อเท็จจริงที่ดึงดูดใจที่สุดเกี่ยวกับความหนาแน่นของประชากรสูงใน

ฐานะที่เป็นกลยุทธ์ด้านสิ่งแวดล้อมก็คือ ประโยชน์ของมันมีลักษณะเป็น โครงสร้าง กล่าวคือ ชาวเมืองใช้พลังงานน้อยกว่าไม่ใช่เพราะพวกเขามี สํานึก

“เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า” แต่เป็นเพราะแนวทางที่พวก เขาดํารงชีวิตทําให้ยากต่อการใช้พลังงานมากขึ้น ถึงแม้พวกเขาจะคิดว่า การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเป็นเรื่องไร้สาระของพวกฝ่ายซ้าย

ความหนาแน่น ชาวนิวยอร์กซิตี้เองก็รู้สึกแปลกใจเช่นเดียวกับใครก็ตามเมื่อทราบว่าพวก เขาใช้พลังงานและสร้างรอยเท้าคาร์บอนน้อยที่สุดในสหรัฐ นั่นหมาย ความว่าพฤติกรรมการใช้พลังงานต่ําของพวกเขาส่วนใหญ่แล้วเป็นไป โดยไม่รู้ตัว ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีเพราะพฤติกรรมที่ทําไปโดยไม่รู้ตัวไม่จําเป็นต้อง บังคับ

ความหนาแน่น
ความหนาแน่น

Population density is the key to these 3 basic lessons. In truth, just living close together with Other people and places where we work, shop and more relax

Is equal to we being in a smaller area and driving less inevitably. One of the most appealing facts about the high population density in The environmental

strategy is Its benefits are structural: that people use less energy, not because they have conscience.

“More environmentally friendly” but because of the way they He lives a life that makes it more difficult to use energy. Although they think that Climate change is the nonsense of the left.

New York City people are also surprised, like anyone, when they know that They use the least amount of energy and produce

carbon footprints in the United States. This means that their low energy behavior is largely unknowable, which is a good thing because unknowingly done behavior doesn’t have to be enforced.

Population density Is a measure of the population in a given area depending on the sample chosen for exploration, such as population density in the country Or population density in residential areas And sometimes it is difficult to measure the exact density The units used to measure density are the population per square kilometer or the number of houses per area.

Or population density in residential areas And sometimes it is difficult to measure the exact density The units used to measure density are the population per square kilometer or the number of houses per area.

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่