ถ่านหิน

ถ่านหิน

ถ่านหิน เป็นหินชนิดหนึ่งที่เกิดจากการสะสมของฟอสซิลดึกดำบรรพ์เป็นเวลาหลายล้านปี จนกว่าตะกอนนั้นจะเปลี่ยนไปและส่วนใหญ่ประกอบด้วยคาร์บอนพวกเขามีองค์ประกอบอื่น ๆ น้อยกว่าทั้งก๊าซและของเหลวและเป็นเชื้อเพลิงแร่ มีสีน้ำตาลอ่อนถึงดำ มีทั้งแบบผิวมันและเนื้อแมตต์เบา ๆ ถ่านหินมีองค์ประกอบที่สำคัญ 4 อย่าง ได้แก่ คาร์บอนไฮโดรเจนไนโตรเจนและออกซิเจน ประกอบด้วยธาตุหรือสารอื่น ๆ เช่นกำมะถันจำนวนเล็กน้อย ถ่านหินที่มีคาร์บอนสูงและองค์ประกอบต่ำอื่น ๆ จะได้รับความร้อนเมื่อเผา ถือเป็นถ่านหินคุณภาพดี

การเกิดของถ่านหินแตกต่างกันไปตามปัจจัยของแหล่งกำเนิด ระยะเวลาและเงื่อนไขเป็นผลให้ถ่านหินจากแหล่งต่าง ๆ มีองค์ประกอบและคุณสมบัติที่แตกต่างกันและจัดเป็น RANK ตามความสมบูรณ์ทางธรณีวิทยาที่กลายเป็นถ่านหิน (Coalification Process) จำแนกตามลำดับชั้นได้เป็น 5 ประเภท ได้แก่

พีทเป็นขั้นตอนแรกในการก่อตัวของถ่านหิน ประกอบด้วยซากพืชซึ่งบางส่วนได้สลายตัวไปแล้ว แต่ซากพืชบางส่วนก็ยังสลายตัวไม่หมด ยังคงมองเห็นได้ตามลำต้นกิ่งก้านหรือใบมีสีน้ำตาลถึงดำมีคาร์บอนต่ำประมาณ 50-60%

มีมวลมีออกซิเจนและความชื้นสูง แต่สามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ ลิกไนต์เป็นถ่านหินสีน้ำตาลด้าน มีซากพืชจำนวนน้อย คาร์บอน 60-75 เปอร์เซ็นต์ออกซิเจนค่อนข้างสูงความชื้นสูง 30-70% เมื่อจุดไฟด้วยควันและเถ้าจำนวนมาก ชื้นมากเป็นถ่านหินที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าใช้บ่มใบยาสูบ

ถ่านหิน

ถ่านหิน

Coal is a type of rock formed by millions of years of accumulation of ancient fossils. Until the sediments change and are mostly made up of carbon, they contain less other elements than both gas and liquid and are mineral fuels. They are light brown to black. It is available in both a glossy and a lightly matt finish. Coal has four important constituents: carbon, hydrogen, nitrogen and oxygen. Contains trace elements or other substances such as small amounts of sulfur. Coal with high carbon and other low elements is heated when burned. It is considered good quality coal.

The generation of coal varies according to source factors. Duration and conditions As a result, coal from different sources has different composition and properties and is classified as RANK based on the geological integrity that has become coal. (Coalification Process) can be classified in hierarchy into 5 categories:

Peat is the first step in coal formation. Contains plant remains, some of which have already decayed. But some plant remains are still not completely decay. Still visible along the trunk, branches or leaves, brown to black, about 50-60% low carbon.

High mass, oxygen and high humidity. But can be used as a fuel Lignite is a matt brown coal. There is a small amount of plant residues, 60-75% carbon, relatively high oxygen, 30-70% high humidity when lit with a lot of smoke and ash. Very moist, coal is used as a fuel to generate electricity and to incubate tobacco leaves.

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >> mm88 <<

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่