ผู้เกษียณอายุ

สโมสรเซียร์ร่หรือสมาคม ผู้เกษียณอายุ แท้จริงแล้วคนอเมริกันส่วนใหญ่นั้นดำรงชีวิตในลักษณะใช้ พื้นที่เล็กลง ใกล้ชิดกันมากขึ้น และขับรถน้อยลงในช่วงสำคัญของชีวิต อยู่แล้วนักศึกษามหาวิทยาลัยมักอยู่กันอย่างแออัดมากกว่าชาวแมน-ยัดตันหรือย่งกง พวกเขาครอบครองพื้นที่เล็กจิในที่พักซึ่งมีผู้พักอาศัย หลากหลาย พวกเขาลดขยะด้วยการรับประทานอาหารที่จัดเตรียมคราว ละมากๆ อย่างมีประสิทธิภาพ การทำกิจวัตรประจำวันส่วนใหญ่ใช้วิธีเดินเท้า ใช้จักรยานเป็นเครื่องมือคมนาคมพื้นฐาน และชื่นชอบการพักผ่อนหย่อนใจในปแบบที่ปล่อยคาร์บอนต่ำโดยธรรมชาติ (เช่น นอนตื่น สาย ใคร่ควญความคิดชิงปรัชญาที่ไร้จุดหมายแต่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและมีเซ็กซ์) และผู้ที่เพิ่งจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบ่อยครั้งค่อนข้างจะเป็นพวก “เขียว” (green) หรือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นกันลูกของผม 2 คนซึ่งอยู่ในวัย 20 กว่าทั้งคู่ ใช้ชีวิตโดยไม่ต้องมีรถยนต์ส่วนตัวในอพารตมนต์ล็ๆ ในแมนฮัตตัน ไม่มีสักคนที่เลือกจะอยู่แบบคนเมืองเพียงเพราะวพ่อของพวกขาองเหตุผลเรื่องพลังงานและคาร์-บอน แต่ทั้งสองคนหลงใหลในความตื่นต้นและโอกาสดีๆ มากมายที่จากความหนาแน่นของมือง ซึ่งเป็นลักษณะรรมชาติของเมืองชนาใหญ่ที่วุ่นวายจอแจ พวกเขาใช้รายได้ส่วนใหญ่ไปกับที่พักอาศัยมาผม แต่ค่ใช้จยอื่นๆ ส่วนใหญ่ของพวกเขาเล็กน้อยมาก ไม่มีค่าเนี้อประกันรถยนต์ ไม่มีค่ใช้จำยบำงรักษาสระว่ายน้ำ ไม่มีเครื่องกวาดริมะทางเข้าบ้าน และถ้พวกเขาอยากดูภาพยนตร์เรื่องใหม่ที่นสนใจ พวกเขาก็ไม่ต้องรอเป็นเคือนและข้รไกล 20 ไมส์เพื่อไปดู หากคุณยังหนุ่ม
สาวและมีรายได้ต่ำ แลอศัยอยู่ในมืองที่ศึคักมีชีวิตชีวา คุณมีโอกาสสำคัญอย่างไม่จำกัดที่จะได้รับความบันเกิงฟรีหรือราคาถูก” หากคุณเป็นหนุ่มสาวที่มีรายได้น้อย และอศัยอยู่ชานเมือง คุณจะใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการขับรถไปนั่นมานี่ หรือไม่ก็นั่งอยู่หน้าจอที่วีที่บ้าน
ชาวอมริกันที่เกษียณแล้วมักมีการดำรงชีวิตที่ส่งผลกระทบต่ำ

ผู้เกษียณอายุ

Sierra Club or association Retirees In truth, most Americans live their lives in a way that Smaller area Getting closer And driving less during important periods of life Anyway, university students tend to be more crowded than the Man-Gutton or Yong Kong people They occupy a small area in accommodation with many residents. They reduce waste by eating food that is prepared in bulk at an effective price.

Most of the daily activities use walking. Use bicycles as basic transportation tools. And enjoy recreation in ways that naturally low-carbon emissions (such as sleeping, waking up, ideas for useless philosophies but without damaging the environment and having sex) and those who have just graduated from university often Rather they are “green” or friendly to the environment as well. My two children, who are in their 20s, live without a private car in the apartment. Black magic in Manhattan, no one would have chosen to stay in the city only because

the father of one of the reason’s power and Carr – Bon. But both are passionate about early awakening and good opportunities Many from the density of the city Which is the national nature of the big city that is busy, chaotic They spend most of their income on their accommodation. But other expenses Most of them are very

slightly No insurance fee No swimming pool maintenance costs There is no sweeping machine at the entrance to the house. And if they want to watch a new movie that interests them They do not have to wait as a paddle and 20 mice to go see. If you are still young
 Young and low income And live in a lively,

lively city You have unlimited opportunities to get free or cheap benging. “If you are a young person with a low income And the city is on the outskirts You will spend most of your time driving there. Or sitting on the screen at V at home
 Retired Americans have a low-impact lifestyle.

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

สโมสรเซียร์ร่าหรือสโมสรแมนฮัตตัน

สโมสรเซียร์ร่าหรือสโมสรแมนฮัตตัน
เป็นเวลาหลายปีที่สโมสรเชียร์ร่า ได้เริ่มแคมเปญชาง
คิดชื่อ “ท้กทายการขยายตัว” (Challenge to Spraw) ซึ่งกระตุ้นการ
ฟัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยและพาณิชย์ให้มีความหนาแน่นขึ้นและลดะ
กระทบให้มากที่สุด พร้อมกับเรียกร้องให้ยอมรับข้อกำหนดการใช้ประ
โยชน์ที่นที่ให้ความรู้ความกระจ่างมากขึ้น

สโมสรเซียร์ร่าหรือสโมสรแมนฮัตตัน ข้อกำหนดที่ว่านี้เป็นการ
รวบรวมแนวคิดการวางแผนที่ปกติแล้วรู้จักกันในชื่อการเติบโตอย่างชาญ
ฉลาด (Smart Growth) อย่างไรก็ตาม นับว่าแปลกประหลาดที่กิจกรม
อื่นๆ อีกหลายอย่างของสโมสรเชียร์ร่และองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
ของสหรัฐกลับส่งเสริมให้คนทำในสิ่งตรงกันข้ามโดยตรง ด้วยการทำให้
เมืองเป็นเหมือนปีศาจ และพร่ำสอนแนวคิดที่วการใช้ชีวิตที่เป็นของแท้
จะเป็นไปได้ต่อมื่อสื่อสารและปฏิสัพันโดยตรงกับโลกรรมชาติ โดย
ปกติแล้วนักสิ่งแวดล้อมอมริกันและคนอื่นๆ มักองอิงถึงการพัฒนาโครง
” Sra Cb คืองค์กรภาคอชนระดับรากหญ้าที่เคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมที่
ห่แก่และทรงอิทธิพลที่สุดในสหรัฐผู้แปล

The Sierra Club or the Manhattan Club for many years at the Sierra Club. Initiated the Changi Campaign, named “Challenge to Spraw”, which stimulated the development of dense residential and commercial projects and Lada / affected The most While also calling to accept more useful usage specifications.

Sierra Club or Manhattan Club This requirement is a collection of planning concepts that are commonly known as smart growth. However, it is strange that many of the other clubs’ activities support cheer clubs. And other environmental organizations in the US instead encourage people to do the exact opposite By making it a city like a devil And teaches the concept that a genuine way of life can be possible when communicating and interacting with the world. Normally, environmentalists, A s smart growth. However, it is strange that many of the other clubs’ activities support cheer clubs. And other environmental organizations in the US instead encourage people to do the exact opposite By making it a city like a devil And teaches th mericans, and others Often referring to the development of the project. “” Sra Cb is the grassroots environmental movement that is the oldest and most influential in the United States of America.

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่นักวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม

นักวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม (Environmental Analys) เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม โดยการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลหรือหลายสิ่งเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนและกำหนดมาตรฐานคุณภาพ

คำแนะนำการให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมแห่งชาติส่งเสริมและเผยแพร่การคุ้มครองและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตรวจสอบวิเคราะห์และรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการพัฒนาต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

ลักษณะการทำงานของ นักวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม

1. ตรวจสอบสภาพแวดล้อมจากนั้นรายงานต่อหัวหน้างานเช่นการสำรวจรวบรวมข้อมูลการศึกษาการวิเคราะห์และการวิจัยเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมประเภทต่าง ๆ เช่นการวิเคราะห์คุณภาพน้ำคุณภาพอากาศเสียงพิษและอื่น ๆ

2. ตรวจสอบและวิเคราะห์รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการพัฒนาสถานประกอบการอุตสาหกรรมเช่นผลกระทบของการขนส่งและการขนส่งผลกระทบด้านพลังงานผลกระทบทางการเกษตรจากโรงงานอุตสาหกรรมและผลกระทบต่อพนักงานในที่ทำงานเพื่อปรับข้อมูล ที่อาจเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นแล้วการป้องกันและทำให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

3. ตรวจสอบสาเหตุที่อาจก่อให้เกิดความรำคาญต่อชุมชน และวินิจฉัยข้อเท็จจริงเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาในกรณีที่เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษเช่นน้ำเสียเสียงฝุ่นละอองกลิ่นเหม็นภายใต้การควบคุมดูแลและตรวจสอบอย่างใกล้ชิดโดยกรมควบคุมมลพิษหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Environmental analyst (Environmental Analys) is the main person responsible for environmental operations. By performing the duties of individuals or things in accordance with policies and plans and establishing quality standards.

National environmental consultancy advice, promote and disseminate environmental protection and conservation, examine, analyze and report the environmental impact of various development projects. Both the public and private sectors.

Behavior of Environmental analyst

1. Examine the environment and then report it to supervisors, such as surveys, data collection, studies, analysis and research about various types of environments, such as water quality analysis, air quality, noise pollution, and others.

2. Examine and analyze the environmental impact report of the industrial establishment development project, such as the impact of transportation and transportation, energy impact, agricultural impact from industrial plants, and the impact on employees at work to Update Prevention and assurance that environmental quality control standards are being followed

3. Investigate the causes that may cause annoyance to the community. And diagnose the facts in order to find a solution to the problem in case of toxic environmental problems such as waste water, noise, dust, bad smell under close supervision and inspection by the Pollution Control Department or related departments

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

นักสิ่งแวดล้อมหัวเก่า

นักสิ่งแวดล้อมหัวเก่า ซึ่งมักจะปฏิบัติต่อโครงการพัฒนาในเมืองใดๆ ก็ตาม(ที่นอกเหนืจากการก่อสร้างที่จอดรถ สวนสำหรับชุมชน และตลาดขายสินค้าเกษตร) ว่าเป็นกาทำร้ยสิ่งแวดล้อมหนึ่งในอาวุธที่นำยคัดค้นนำมาใช้ก็คือ กฎหมายแบ่งโชนของเมือง ซึ่งเรียกร้องให้มีที่จอดรถมากขึ้นกว่าที่ออกแบบแปลนเอาไว้ เหตุผลของพวกเขาก็คือ ผู้อยู่อาศัยในอาคารพักอาศัยจะมีรถยนต์มากคว่ที่ผู้สร้งโครงการตั้งใจเอาไว้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

และก็จะนำรถไปจอดบนถนนสาธารณะ ซึ่งทำให้การจราจรแย่ลงไปอีก ความขัดแย้งสักษณะนี้เกิดขึ้นตลอดเวลาและบ่อย ครั้งเกิดขึ้นในบริบทที่นำประหลาดใจ เราอาจหูดถึงการขับรถน้อยลงแต่พวกเราส่วนใหญ่ยังคงกังวลว่เรา (หรือเพื่อนบ้านรองเรา) จะจอดรถที่ไหน ในขณะเดียวกันคนส่วนใหญ่ที่หลือของโลกดูเหมือนจะมุ่งมั่นมากชื้นที่จะเดินรอยตามตัวอย่างที่เป็นทางตันของเรา ทุกวันนี้บริษัทเจเนอรัสมอเตอร์ส (จีเอ็ม)

อาจถูกมองว่าเป็นบริษัทผลิตรถยนต์สัญชาติจีน เพราะยอดขายรถส่วนใหญ่ของจีเอ็มอยู่ที่จีนมากกว่าสหรัฐ ผลก็คือ มีแนวโน้มที่คุณจะพบรถยนต์บิวอิค รุ่นพาร์ก อเวนิว บนถนนพาร์ก อเวนิว ในสหรัฐได้น้อยกว่าบนท้องถนนในกรุงปักกิ่งแม้แต่ตอนที่สถาปนิกและนักวางผังเมืองกำหนดแผนจะสร้างสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรกับคนเดินเท้า บอุยครั้งพวกเขาก็พลาดประเด็นสำคัญ

พวกเขากำหนดเงื่อนไชอย่างเข้มงวดเกี่ยวกับความสูงของอาคาร หรือไม่ก็จำกัดจำนวนร้านค้และสถานที่ปลายทางต่งๆ ที่สามารถเดินไปได้ในบริวณที่พักอาศัย หรือไม่พวกเขาก็ร่นตัวอาคารเข้ามาลึกจากถนนและทางเท้าที่จอแจ หรือไม่ก็ก่อสร้างศูนย์การคที่ใหญ่เกินขนาดเพื่อดึงดูดคนเดินเท้า แต่แห้จริงแล้วกลับตูโหงเหรงแบบเตียวกับห้อง

นั่งเล่นที่ใหญ่โตโอ้โถ่งเกินไป คนดินเท้าจะไม่ถูกดึงดูดด้วยพื้นที่เปิดโล่งว่างปล่าวซึ่งมีขนาใหญ่เท่ากับลานจอดรถ สิ่งที่ดึงดูดพวกเขาคือพื้นที่หรือร้านเล็กๆ ที่นำสนใจและขายสิ่งของบ็ดเตล็ดหลากหลาย และง่าย นักสิ่งแวดล้อมหัวเก่า

นักสิ่งแวดล้อมหัวเก่า

Conservative environmentalist

Conservative environmentalist Which often treat development projects in any city Whatever (outside of the parking lot construction Garden for the community And the agricultural market) that is a means of environmental protection.

One of the weapons used for screening is The law divides the ablaze of cities. Which claims to have more parking space than the plan was designed Their reasoning is Residents in residential buildings will inevitably have more cars than the project creators intended.

and will park the car on the public road Which makes traffic worse This type of conflict occurs all the time and often. Times occur in a context that brings surprises. We may wart about driving less,

but most of us are still worried that we (Or the neighbor next to us) where to park the car At the same time, the majority of the world’s people seem to be very determined to follow our deadly example. Today, General Motors (GM) Company

May be seen as a Chinese automobile manufacturing company Because most of GM’s car sales are in China more than the United States. As a result, you are likely to find less Buick cars on Park Avenue on Park Avenue in the United States. The streets of Beijing,

even when architects and city planners formulated plans to create a pedestrian-friendly environment. On the way, they miss important points.

They have strict restrictions on the height of the building. Or may limit the number of stores and destinations That can be walked in the accommodation

calculations Or they shortened the building to the depths of the bustling streets and sidewalks Or the construction center that is too big to attract pedestrians But actually, instead, be surprised by the room.

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

รักษาสิ่งแวดล้อมโดยไม่รู้ตัว

รักษาสิ่งแวดล้อมโดยไม่รู้ตัว สิ่งที่เราทำทั้งหมดนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง เห็นได้ชัดว่าเราจะไม่คุกคามนครฟินิกซ์และแอตแลนตาแล้วแทนที่พวกมันด้วยบางอย่างที่อัดแน่นกว่าและแม้แต่ตอนที่เราพยายามทำในสิ่งที่ถูกต้อง เรามักจะเลือกแผนการที่ทำให้ปัญหาหลักเลวร้ายลง ระบบรนส่งใหม่ในสหรัฐปกติ

แล้วสร้งบริเวณรอบนอกของระบบที่มีอยู่ในปัจจุบัน แล้วขยายพวกมันออกไปในบริเวณที่เคยเป็นเขตชนบทที่มีคนอยู่อาศัยน้อย เมื่อระบบขนส่งถูกใช้ในแนวทางนั้นมันกระตุ้นเมืองขยายตัวด้วยการเอื้อให้ประชาชนอยู่อาศัยในที่ห่งไกลมากๆจากสถานที่ทำงานและช้อปปิ้งทั้งยังสนับสนุนให้กิจการเพิ่มจำนวนของผู้อยู่อาศัยในสถานที่ซึ่งการเดินทางประจำวันทั้งหมดด้วยรถยนต์เป็นสิ่งจำเป็น มันเป็นเรื่องสมเหตุผล

ทางสิ่งแวดส้อที่จะเพิ่มระบบรนส่งในบริเวณที่มีประชากรอยู่อาศัยหนาแน่ตั้งแต่แรกอันจะทำห้ชาวเมืองใช้ชีวิตโดยไม่มีรถยนต์ส่วนตัวร่ายรื้นและกระตุห้คนอื่นๆทำอย่งตียวกัน แต่การทำอย่างนั้นเป็นเรื่องยากหว่การร้ระบบรนสงเพื่อสงสริมให้กิดการขยายตัวของซานเมืองทั้งในแของกรนสงสินคำและบริการ (โลจิสติกส์) และการเมืองและ รักษาสิ่งแวดล้อมโดยไม่รู้ตัว

พวกเรายังถูกถ่วงรั้งด้วยแนวคิดที่ล้าสมัย เมื่อ 2-3 ปีที่แล้ว นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เกิดแนวคิดจะสร้างอพาร์ตเมนต์บริเวณใจกลางซีแอตเติล โดยผู้พักอาศัยสามารถเดินเข้าออกระหว่างอพาร์ตเมนต์กับระบบขนส่งได้ อพาร์ตเมนต์นี้ตั้งใจออกแบบให้มีที่จอดรถจำกัด และมุ่งหมายให้มีจำนวนผู้พักอาศัยที่ไปไหนมาไหนด้วยการเดิน

รักษาสิ่งแวดล้อมโดยไม่รู้ตัว

Protect the environment without knowing it. All we do is another matter. Clearly we will not threaten Phoenix and Atlanta and replace them with something more compact and even when we try to do the right thing. We tend to choose a plan that makes the main problem worse. New transmission system in the US, normal

And then create the perimeter of the system that is currently available And expanding them in areas that used to be rural areas with little people to live When transportation was used in that way, it spurred the city to expand by allowing people to live far away from workplaces and shopping, and encouraged businesses to increase the number of residents in A place where all daily travel by car is essential It makes sense

The environment will increase the transmission system in areas with a large population. In the first place, urban residents will live without a private car and will urge others to do so. together But doing so is difficult to establish a system of support to support the growth of San City in both goods and services (logistics) and politics and Protect the environment without knowing it.

We are still being hampered by outdated ideas. A few years ago, real estate developers came up with ideas to build apartments in the heart of Seattle. In which residents can walk in and out between the apartment and the transportation system This apartment is designed with limited parking. And aims to have a number of residents who come and go by walking

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ความหนาแน่นของประชากรเป็นกุญแจสําคัญ

ความหนาแน่น ของ ประชากร เป็นกุญแจสําคัญสําหรับ 3 บทเรียนพื้นฐานเหล่านี้ ความจริงแล้วเพียงแค่อาศัยอยู่ใกล้ชิดกันทั้งกับ คนอื่นและสถานที่ที่เราทํางาน ช้อปปิ้ง และพักผ่อนหย่อนใจมากขึ้น

ก็ เท่ากับเราอยู่ในพื้นที่เล็กลงและขับรถน้อยลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หนึ่ง ในข้อเท็จจริงที่ดึงดูดใจที่สุดเกี่ยวกับความหนาแน่นของประชากรสูงใน

ฐานะที่เป็นกลยุทธ์ด้านสิ่งแวดล้อมก็คือ ประโยชน์ของมันมีลักษณะเป็น โครงสร้าง กล่าวคือ ชาวเมืองใช้พลังงานน้อยกว่าไม่ใช่เพราะพวกเขามี สํานึก

“เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า” แต่เป็นเพราะแนวทางที่พวก เขาดํารงชีวิตทําให้ยากต่อการใช้พลังงานมากขึ้น ถึงแม้พวกเขาจะคิดว่า การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเป็นเรื่องไร้สาระของพวกฝ่ายซ้าย

ความหนาแน่น ชาวนิวยอร์กซิตี้เองก็รู้สึกแปลกใจเช่นเดียวกับใครก็ตามเมื่อทราบว่าพวก เขาใช้พลังงานและสร้างรอยเท้าคาร์บอนน้อยที่สุดในสหรัฐ นั่นหมาย ความว่าพฤติกรรมการใช้พลังงานต่ําของพวกเขาส่วนใหญ่แล้วเป็นไป โดยไม่รู้ตัว ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีเพราะพฤติกรรมที่ทําไปโดยไม่รู้ตัวไม่จําเป็นต้อง บังคับ

ความหนาแน่น
ความหนาแน่น

Population density is the key to these 3 basic lessons. In truth, just living close together with Other people and places where we work, shop and more relax

Is equal to we being in a smaller area and driving less inevitably. One of the most appealing facts about the high population density in The environmental

strategy is Its benefits are structural: that people use less energy, not because they have conscience.

“More environmentally friendly” but because of the way they He lives a life that makes it more difficult to use energy. Although they think that Climate change is the nonsense of the left.

New York City people are also surprised, like anyone, when they know that They use the least amount of energy and produce

carbon footprints in the United States. This means that their low energy behavior is largely unknowable, which is a good thing because unknowingly done behavior doesn’t have to be enforced.

Population density Is a measure of the population in a given area depending on the sample chosen for exploration, such as population density in the country Or population density in residential areas And sometimes it is difficult to measure the exact density The units used to measure density are the population per square kilometer or the number of houses per area.

Or population density in residential areas And sometimes it is difficult to measure the exact density The units used to measure density are the population per square kilometer or the number of houses per area.

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ทุกครั้งที่ราคาน้ํามันเชื้อเพลิงทุ่งขึ้น

ทุกครั้งที่ ราคาน้ํามันเชื้อเพลิง ทุ่งขึ้น ชาวอเมริกันพูดถึงระบบขนส่งสาธารณะอย่างกระตือรือร้น แต่ความจริง เก็คือ เป็นไปไม่ได้ที่จะมีระบบขนส่งที่มีประสิทธิภาพในพื้นที่ส่วนใหญ่ของ สหรัฐ และเป็นความจริงเช่นเดียวกันในแคนาดาและออสเตรเลีย ซึ่ง สหรัฐใช้เป็นสถานที่ผลิตรถยนต์ระดับโลกของ 3 บริษัทรถยนต์ยักษ์ใหญ่ ของสหรัฐ (ที่เรียกว่าบิ๊กทรี ได้แก่ จีเอ็ม ฟอร์ด ไครส์เลอร์) ก่อให้เกิดการ ใช้พลังงานต่อหัวและผลิตรอยเท้าคาร์บอนสูง

ราคาน้ํามันเชื้อเพลิง

ข้อเท็จจริงที่น่าท้อใจก็คือ ราคาน้ํามันเชื้อเพลิง เบื้องล่างของประชากรที่ค่อนข้างหนา แน่นและจุดหมายปลายทางของพวกเขานั้น ระบบขนส่งไม่ได้ผล ใน ปลายทศวรรษ 1970 เจฟฟรีย์ ซูแพน และบอริส พุชคาเรฟ แห่งสมาคม การวางผังภูมิภาคของนิวยอร์ก กําหนดอย่างแน่ชัดว่า ระดับความหนา แน่นสูงสุดของประชากรที่ทําให้ระบบขนส่งมีประสิทธิภาพอยู่ที่ประมาณ 7 ครัวเรือนต่อเอเคอร์ หรือมากกว่าความหนาแน่นของประชากรอเมริกัน

ทั่วไปในเขตชานเมืองเท่าตัว ประโยชน์แท้จริงด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้จาก ระบบขนส่งจะไม่เกิดขึ้นจนกว่าความหนาแน่นแตะระดับสูงกว่านี้ ซึ่งเป็น ระดับที่แม้แต่รถเมล์หรือรถไฟก็เริ่มจะดูเหมือนไม่สะดวก จนคนหันมา ใช้วิธีเดินเอา ที่เมืองฟินิกซ์ รัฐแอริโซน่า มีระบบรถไฟรางเบาที่ดีและ ทันสมัย ซึ่งก่อสร้างโดยใช้งบประมาณก้อนใหญ่ที่มาจากเงินของประ ชาชน แต่จํานวนผู้โดยสารที่มาใช้บริการมีน้อยมาก ส่งผลให้ขาดทุน มหาศาล และการบริโภคพลังงานต่อหัวของประชาชนก็สูงกว่าการขับ

Every time the price of fuel is rising, Americans talk about public transportation enthusiastically, but the truth is that it is impossible to have an efficient transportation system in most parts of the United States, and the same is true in Canada and Australia, which the US uses as a world class car manufacturing facility for 3 major US car companies (known as the Big Three, namely GM Ford Chrysler) causing the Uses energy per capita and produces high carbon footprints

The disappointing fact is Fuel price The bottom of the population is quite thick. Tight and their destination is Transportation systems were ineffective in the late 1970s. Jeffrey Suphan and Boris Pushkarev of the New York Regional Planning Association Clearly determine the maximum density of the population that makes the transportation system efficient at around 7 households per acre. Or more than the density of the American population

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงพุ่งขึ้น

ราคาน้ํามันเชื้อเพลิงพุ่งขึ้น

ทุกครั้งที่ ราคาน้ํามันเชื้อเพลิงพุ่งขึ้น ชาวอเมริกันพูดถึงระบบขนส่งสาธารณะอย่างกระตือรือร้น แต่ความจริง เก็คือ เป็นไปไม่ได้ที่จะมีระบบขนส่งที่มีประสิทธิภาพในพื้นที่ส่วนใหญ่ของ สหรัฐ และเป็นความจริงเช่นเดียวกันในแคนาดาและออสเตรเลีย ซึ่ง สหรัฐใช้เป็นสถานที่ผลิตรถยนต์ระดับโลกของ 3 บริษัทรถยนต์ยักษ์ใหญ่ ของสหรัฐ (ที่เรียกว่าบิ๊กทรี ได้แก่ จีเอ็ม ฟอร์ด ไครส์เลอร์) ก่อให้เกิดการ ใช้พลังงานต่อหัวและผลิตรอยเท้าคาร์บอนสูง

 ราคาน้ํามันเชื้อเพลิงพุ่งขึ้น

ข้อเท็จจริงที่น่าท้อใจก็คือ เบื้องล่างของประชากรที่ค่อนข้างหนา แน่นและจุดหมายปลายทางของพวกเขานั้น ระบบขนส่งไม่ได้ผล ใน ปลายทศวรรษ 1970 เจฟฟรีย์ ซูแพน และบอริส พุชคาเรฟ แห่งสมาคม การวางผังภูมิภาคของนิวยอร์ก กําหนดอย่างแน่ชัดว่า ระดับความหนา แน่นสูงสุดของประชากรที่ทําให้ระบบขนส่งมีประสิทธิภาพอยู่ที่ประมาณ 7 ครัวเรือนต

่อเอเคอร์ หรือมากกว่าความหนาแน่นของประชากรอเมริกัน ทั่วไปในเขตชานเมืองเท่าตัว ประโยชน์แท้จริงด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้จาก ระบบขนส่งจะไม่เกิดขึ้นจนกว่าความหนาแน่นแตะระดับสูงกว่านี้ ซึ่งเป็น ระดับที่แม้แต่รถเมล์หรือรถไฟก็เริ่มจะดูเหมือนไม่สะดวก

จนคนหันมา ใช้วิธีเดินเอา ที่เมืองฟินิกซ์ รัฐแอริโซน่า มีระบบรถไฟรางเบาที่ดีและ ทันสมัย ซึ่งก่อสร้างโดยใช้งบประมาณก้อนใหญ่ที่มาจากเงินของประ ชาชน แต่จํานวนผู้โดยสารที่มาใช้บริการมีน้อยมาก ส่งผลให้ขาดทุน มหาศาล และการบริโภคพลังงานต่อหัวของประชาชนก็สูงกว่าการขับ

Every time the price of fuel oil rises Americans are keen on public transportation, but the truth is that it’s impossible to have an efficient transportation system in most

parts of the United States, and it’s also true in Canada and Australia, which the United States uses as car

manufacturing facilities. The global level of the 3 major automobile companies of the United States (known as the Big Three, GM Ford Chrysler) caused the Uses energy per capita and produces high carbon footprints

The disappointing fact is The bottom of the population is quite thick. Tight and their destination is Transportation systems were ineffective in the late 1970s. Jeffrey Suphan and Boris Pushkarev of the New York

Regional Planning Association Clearly determine the maximum density of the population that makes the transportation system efficient at around 7 households.

Acre or more of the American population density General in the suburbs doubled The true environmental benefits that can be gained from Transportation will not occur until the density reaches a higher level, which is even so that buses or trains will start to seem

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

การขับรถให้น้อยลงและการลดการพึ่งพารถยนต์อย่างฝั่ง

การขับรถให้น้อยลง หมายถึงการลดการพึ่งพารถยนต์อย่างฝั่ง รากลึกของเรา ซึ่งเป็นหนึ่งในความท้าทายที่น่าขัดเคืองใจสําหรับชาว อเมริกัน เพราะความฟุ่มเฟือยอันนับไม่ถ้วนทั้งหมดซึ่งเราไม่เห็นค่านั้น สิ่งที่นิยามความเป็นเราได้ใกล้เคียงที่สุด

การขับรถให้น้อยลง

ทั้งในสายตาของเราและของโลก ก็คือรถยนต์ ปัญหาที่ใหญ่กว่านั้นคือ เพราะสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่ ยังใหม่อยู่มาก และพื้นที่ของอเมริกาเหนือก็กว้างใหญ่ไพศาล เราชาว อเมริกันจึงแพร่กระจายตัวเองไปถึงระดับที่ว่าไม่มีรูปแบบการคมนาคม

อื่นใดจะสามารถให้บริการเราอย่างสะดวกและพรักพร้อมได้มากกว่านี้อีก แล้ว ประชาชนมักคิดถึงรถยนต์ในฐานะปรากฏการณ์ของ “เมือง” แต่ ความเป็นจริง ชาวอเมริกันที่ขับรถมากที่สุด คือพวกที่อาศัยอยู่ห่างจาก

การขับรถให้น้อยลง กลางเมืองมากที่สุด เพราะพวกเขามีทางเลือกน้อยมาก และจุดหมาย และทางในชีวิตประจําวันของพวกเขาถูกแยกออกจากกันด้วยระยะทาง แม่ไกลมาก สิ่งที่เป็นจริงอยู่เสมอ ประมาณ 2 ใน 3 ของลูกค้า 1 ล้าน จายแรกของรถยนต์ฟอร์ดโมเดลที่เป็นคนที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในเมือง

แต่ อาศัยอยู่ตามไร่นาหรือในเมืองเล็กๆ ทุกวันนี้พวกเราส่วนใหญ่อาศัยอยู่ ห่างไกลกันและห่างจากจุดหมายปลายทางในชีวิตประจําวันมาก การ ไปไหนมาไหน 24 ชั่วโมงโดยไม่มีรถยนต์ของเราเองอาจทําให้รู้สึกเหมือน ขาดแคลนบางสิ่งอย่างใหญ่หลวง

Driving less It means reducing our deep dependence on cars, which is one of the most frustrating challenges for Americans because of the innumerable extravagance that we don’t see. The closest thing that defines

us to being Both in our eyes and the world is cars. The bigger problem is Because the United States is a country that Still very new And the area of ​​North America is vast, so we Americans spread to the level

that there is no mode of communication Others can provide us with more convenient and more complete services. People often think of cars as a “city” phenomenon, but the reality is that Americans drive the most. Are those who live away from

Most city Because they have very few choices and their goals and way of daily life are separated by a very far distance. The true thing is always about 2 in 3 of the first 1 million customers of the car.

Ford models are people who do not live in the city but live in the fields or in a small town. Today, most of us live So far away from our destination in our daily life. Getting around for 24 hours without our own cars may feel like Lacking something enormous

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

แบบและระบบกฏหมายของเราชาวประชากร

แบบและ ระบบกฎหมาย ของเรา

เป็นบันทึกแห่งความมุ่งมั่นของเราที่จะใส่พื้นที่ว่างจะ คนอื่น เมืองที่ขยายตัวออกไปเป็นพรหมลิขิตของเราที่เห็นได้ แท้จริงมาตั้งแต่ต้น เราฝังค่านิยมนไร ไม่เพียงในทางจิตวิญญา โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ยังอยู่ใน ระบบกฎหมาย ของ ผ่านข้อกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินที่กําหนดเงื่อนไขให้แยกพื้นที่ กันขั้นต่ําแทนที่จะเป็นขั้นสูงสุดระบบกฎหมาย

และบ่อยครั้งแนวปฏิบัติ ดูเหมือนจะเป็นคําพิพากษาว่าพลเมืองทุกคนมีสิทธิในการจอดรถที่ สามารถโอนให้กันได้ แต่ในแง่ที่ขัดแย้งในตัวเองก็คือ ระยะห่า เป็นการขยายตัวเราให้ใหญ่ขึ้นด้วยตัวของมันเอง

ตอนที่ผมและการ อาศัยอยู่นิวยอร์ก ผมไม่คิดอะไรเลยขณะเดิน 2 ไมล์เพื่อไปทําธุระปะไง ธรรมดา เพราะบนถนนของเมืองที่ยุ่งวุ่นวายนั้นอัดแน่นไปด้วยร้านค้า ซึ่งมีสิ่งน่าสนใจให้มองและคิดอยู่เสมอ และเป็นเพราะทางเลือกด้านการ

คมนาคมปกติไม่ดึงดูดใจผม ตรงข้ามกับเมืองเล็กๆ ในรัฐคอนเนตทิคัต ของผม ผู้คนมักจะขับรถเป็นระยะทาง 150 หลา (ประมาณ 137 เมตร) ระหว่างร้านของชํากับร้านหนังสือ เพราะการขาดแคลนสิ่งคันกลาง ระหว่างจุดหมายปลายทางของพวกเขา ทําให้ระยะทางสั้นๆ นั้นไกล กว่าความเป็นจริง

Our legal form too, lifting the space out of

Is a record of our commitment to freeing space to others. The city that expands is our destiny. Truly from the beginning How do we embed values? Not only psychologically National infrastructure But still in the legal system of Pass the land use regulations which specify conditions for separating the area The minimum level instead of the highest level

And often guidelines Seems to be a verdict that all citizens have the right to park at Can be transferred to each other But in a paradoxical self, the term is an expansion of itself.

When I and Live in new york I didn’t think anything while walking 2 miles to go on a business trip. Basically, because the busy city streets were packed with shops. Which has always interesting things to look at and think of And because of the choice of

Normal communications didn’t attract me. Opposite small town In my Connecticut state, people often drive 150 yards (about 137 meters) between a grocery store and a bookstore. Because of the shortage of medium things Between their destinations Making that short distance farther than it actually is

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่