แนวคิดดังเดิมเกี่ยวกับการอยู่อาศัย

แนวคิดดังเดิมเกี่ยวกับ การอยู่อาศัย

การอยู่อาศัย
การอยู่อาศัย

เหตุผลดังที่กล่าวมาแล้วขัดแย้งกับแนวคิดดังเดิมเกี่ยวกับ การอยู่อาศัย ที่สร้างผลกระทบตํา ในปี 2007 นิตยสารฟอร์บส์ ได้ทําการประ เมินข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมใน 50 รัฐของสหรัฐ และเลือกให้เวอร์มอนต์ เป็นเมืองที่เขียวหรือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุด เป็นความจริงที่ ว่าเวอร์มอนต์อุดมด้วยต้นไม้ พื้นที่เกษตร การทําปุ๋ยหมัก

และพลเมืองที่ เตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้อม ไม่มีทางด่วนที่หนาแน่น หรือเมืองขนาดใหญ่ และสกปรก (ประชากรของเบอร์ลิงตันซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของรัฐเวอร์ มอนต์มีไม่ถึง 40,000 คน) เวอร์มอนต์ยังได้รับอันดับสูงในเกือบทุกด้าน ซึ่งฟอร์บส์ใช้เป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์ อย่างเช่นสัดส่วนของอาคารที่ ได้ใบรับรอง LEED และการลงมือปฏิบัติตามนโยบายสาธารณะที่ส่งเสริม ให้ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

แต่การวิเคราะห์ของฟอร์บส์เป็นความเข้าใจผิด เพราะที่จริงแล้ว เวอร์มอนต์เป็นตัวอย่างที่แย่ด้านสิ่งแวดล้อม ในหลายหมวดที่มีความ สําคัญที่สุด เวอร์มอนต์ได้รับอันดับต่ํา มันไม่มีระบบขนส่งสาธารณะที่ สําคัญ (นอกจากเส้นทางรถบัสโรงเรียน) และเป็นเพราะประชากรของ เวอร์มอนต์อยู่กันกระจัดกระจาย มันจึงเป็นหนึ่งในรัฐที่พึ่งพารถยนต์มาก ที่สุดในสหรัฐ

The aforementioned reason conflicts with the previous concept of existence. In 2007, Forbes magazine evaluated environmental data in all 50 US states and chose Vermont. Is the greenest or most environmentally friendly city Is true that That Vermont is rich in trees, farmland, composting

And citizens who Environmental issues No heavy expressway Or a large and dirty city (the population of Burlington, which is the largest city in the state of Verlag Less than 40,000 people). Vermont also ranked high in almost every area. Which Forbes uses as a basis for analysis Such as the proportion of LEED certified buildings and the implementation of public policies that promote To use energy efficiently

But Forbes’s analysis is a misunderstanding. Because actually Vermont is a poor environmental example. In many of the most important categories, Vermont ranks low. It does not have an important public transport system (aside from school bus routes) and because of the population of Vermont scattered It is therefore one of the states that rely heavily on cars. The most in the United States

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่น