ความหนาแน่นของประชากรเป็นกุญแจสําคัญ

ความหนาแน่น ของ ประชากร เป็นกุญแจสําคัญสําหรับ 3 บทเรียนพื้นฐานเหล่านี้ ความจริงแล้วเพียงแค่อาศัยอยู่ใกล้ชิดกันทั้งกับ คนอื่นและสถานที่ที่เราทํางาน ช้อปปิ้ง และพักผ่อนหย่อนใจมากขึ้น

ก็ เท่ากับเราอยู่ในพื้นที่เล็กลงและขับรถน้อยลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หนึ่ง ในข้อเท็จจริงที่ดึงดูดใจที่สุดเกี่ยวกับความหนาแน่นของประชากรสูงใน

ฐานะที่เป็นกลยุทธ์ด้านสิ่งแวดล้อมก็คือ ประโยชน์ของมันมีลักษณะเป็น โครงสร้าง กล่าวคือ ชาวเมืองใช้พลังงานน้อยกว่าไม่ใช่เพราะพวกเขามี สํานึก

“เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า” แต่เป็นเพราะแนวทางที่พวก เขาดํารงชีวิตทําให้ยากต่อการใช้พลังงานมากขึ้น ถึงแม้พวกเขาจะคิดว่า การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเป็นเรื่องไร้สาระของพวกฝ่ายซ้าย

ความหนาแน่น ชาวนิวยอร์กซิตี้เองก็รู้สึกแปลกใจเช่นเดียวกับใครก็ตามเมื่อทราบว่าพวก เขาใช้พลังงานและสร้างรอยเท้าคาร์บอนน้อยที่สุดในสหรัฐ นั่นหมาย ความว่าพฤติกรรมการใช้พลังงานต่ําของพวกเขาส่วนใหญ่แล้วเป็นไป โดยไม่รู้ตัว ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีเพราะพฤติกรรมที่ทําไปโดยไม่รู้ตัวไม่จําเป็นต้อง บังคับ

ความหนาแน่น
ความหนาแน่น

Population density is the key to these 3 basic lessons. In truth, just living close together with Other people and places where we work, shop and more relax

Is equal to we being in a smaller area and driving less inevitably. One of the most appealing facts about the high population density in The environmental

strategy is Its benefits are structural: that people use less energy, not because they have conscience.

“More environmentally friendly” but because of the way they He lives a life that makes it more difficult to use energy. Although they think that Climate change is the nonsense of the left.

New York City people are also surprised, like anyone, when they know that They use the least amount of energy and produce

carbon footprints in the United States. This means that their low energy behavior is largely unknowable, which is a good thing because unknowingly done behavior doesn’t have to be enforced.

Population density Is a measure of the population in a given area depending on the sample chosen for exploration, such as population density in the country Or population density in residential areas And sometimes it is difficult to measure the exact density The units used to measure density are the population per square kilometer or the number of houses per area.

Or population density in residential areas And sometimes it is difficult to measure the exact density The units used to measure density are the population per square kilometer or the number of houses per area.

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่