ความปรารถนาที่ต้านทานในรถยนต์

ความปรารถนาที่ต้านทานในรถยนต์

ในรถยนต์ และ ค่ายลูกของคุณไปนั่งที่เบาะจก เพราะ จุดประสงค์ แท้จริงทั้งหมดของการ กับลายแต่ก็คือ มันเป็นหนทางเดียวที่จะทําให้คุณไปไหนมาไหนได้ (หนึ่ง ในสิ่งแลกๆ ที่ผมและภรรยาทําในบ้านใหม่ ก็คือการทําให้น้ําหนักตัวของ พวกเราเพิ่มขึ้นคนละ 10 ปอนด์) ชีวิตของเราในตอนแรกดูเหมือนจะ “เขียวกว่า” ตอนที่เราอาศัยอยู่ในเมือง เพราะบ้านของเราซึ่งมีอายุเก่า แต่ 200 ปี อยู่ตรงข้ามถนนฝนจากการอนุรักษ์ธรรมชาติ เราเห็นสัตว์ป่า ตลอดเวลา แต่เมื่อวัดในเชิงวัตถุวิสัยหรือตามความเป็นจริงแล้ว รายการ บาปของเราที่ทําต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นอย่างน่าฟัง เพียงแค่ผลจากการ ที่เราเดินทาง 20 ไมล์เข้าไปที่เนินเขา ระดับการใช้พลังงานและการก่อ

จุดประสงค์
จุดประสงค์

รอยเท้าคาร์บอนก็ไต่สูงขึ้นจากระดับล่างสุดของค่าเฉลี่ยที่คนอเมริกันใช้ ไปจนเกือบถึงระดับบนสุดทั้งหมดนี้หมายความว่า ไม่ว่าการหยั่งราคาสักเซวตกเฉกเกเบาเตือนเราบ่อยๆ อย่างไรก็ตาม แต่ถ้าพูดถึงเรื่องการลดรายนายกทิศทาง เมืองศูนย์กลางที่มีลักษณะผสมผสานสิ่งอํานวย

ดวกไว้ในพื้นที่เดียวกันและมีประชากรหนาแน่นเป็นแม่แบบด้าน สิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าเขตชนบทของภูมิภาคนิวอิงแลนด์ อย่างมาก เมือง ซึ่งหนาแน่นดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าสวรรค์ในเขตชนบทที่เต็มไปด้วยใบไม้ บทเรียนสําคัญสามารถสรุปได้ง่ายๆ ว่า เพื่อจะลดผลกระทบใหญ่ๆ ต่อ สิ่งแวดล้อม เราจําเป็นต้องหาวิธีที่ใช้กันทั่วโลกในการอยู่ในพื้นที่เล็กลง อยู่ใกล้ชิดกันมากขึ้น และขับรถให้น้อยลง นี่คือ จุดประสงค์ ทั้งหมด

Take your car and camp to the seat because of the whole purpose of With stripes but is It’s the only way you can get around (one of the things that my wife and I did in a new home. Is to make the weight of We increased 10 pounds each) Our life at first seemed more “greener”

when we lived in the city. Because our house, which is 200 years old, is opposite the rain road from nature conservation We see wildlife all the time, but when measured objectively or in reality, the list of our sins to the environment increases dramatically. Just the result of That we traveled 20 miles into the hill Energy consumption and formation

Carbon footprints also climb higher from the bottom level of the average American All the way to the top level. No matter how much the price drops, as often reminds us, however, if talking about reducing the prime direction The central city that combines features

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่