นักวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม

นักวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม (Environmental Analys) เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม โดยการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลหรือหลายสิ่งเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนและกำหนดมาตรฐานคุณภาพ

คำแนะนำการให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมแห่งชาติส่งเสริมและเผยแพร่การคุ้มครองและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตรวจสอบวิเคราะห์และรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการพัฒนาต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

ลักษณะการทำงานของ นักวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม

1. ตรวจสอบสภาพแวดล้อมจากนั้นรายงานต่อหัวหน้างานเช่นการสำรวจรวบรวมข้อมูลการศึกษาการวิเคราะห์และการวิจัยเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมประเภทต่าง ๆ เช่นการวิเคราะห์คุณภาพน้ำคุณภาพอากาศเสียงพิษและอื่น ๆ

2. ตรวจสอบและวิเคราะห์รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการพัฒนาสถานประกอบการอุตสาหกรรมเช่นผลกระทบของการขนส่งและการขนส่งผลกระทบด้านพลังงานผลกระทบทางการเกษตรจากโรงงานอุตสาหกรรมและผลกระทบต่อพนักงานในที่ทำงานเพื่อปรับข้อมูล ที่อาจเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นแล้วการป้องกันและทำให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

3. ตรวจสอบสาเหตุที่อาจก่อให้เกิดความรำคาญต่อชุมชน และวินิจฉัยข้อเท็จจริงเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาในกรณีที่เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษเช่นน้ำเสียเสียงฝุ่นละอองกลิ่นเหม็นภายใต้การควบคุมดูแลและตรวจสอบอย่างใกล้ชิดโดยกรมควบคุมมลพิษหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Environmental analyst (Environmental Analys) is the main person responsible for environmental operations. By performing the duties of individuals or things in accordance with policies and plans and establishing quality standards.

National environmental consultancy advice, promote and disseminate environmental protection and conservation, examine, analyze and report the environmental impact of various development projects. Both the public and private sectors.

Behavior of Environmental analyst

1. Examine the environment and then report it to supervisors, such as surveys, data collection, studies, analysis and research about various types of environments, such as water quality analysis, air quality, noise pollution, and others.

2. Examine and analyze the environmental impact report of the industrial establishment development project, such as the impact of transportation and transportation, energy impact, agricultural impact from industrial plants, and the impact on employees at work to Update Prevention and assurance that environmental quality control standards are being followed

3. Investigate the causes that may cause annoyance to the community. And diagnose the facts in order to find a solution to the problem in case of toxic environmental problems such as waste water, noise, dust, bad smell under close supervision and inspection by the Pollution Control Department or related departments

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่