รักษาสิ่งแวดล้อมโดยไม่รู้ตัว

รักษาสิ่งแวดล้อมโดยไม่รู้ตัว สิ่งที่เราทำทั้งหมดนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง เห็นได้ชัดว่าเราจะไม่คุกคามนครฟินิกซ์และแอตแลนตาแล้วแทนที่พวกมันด้วยบางอย่างที่อัดแน่นกว่าและแม้แต่ตอนที่เราพยายามทำในสิ่งที่ถูกต้อง เรามักจะเลือกแผนการที่ทำให้ปัญหาหลักเลวร้ายลง ระบบรนส่งใหม่ในสหรัฐปกติ

แล้วสร้งบริเวณรอบนอกของระบบที่มีอยู่ในปัจจุบัน แล้วขยายพวกมันออกไปในบริเวณที่เคยเป็นเขตชนบทที่มีคนอยู่อาศัยน้อย เมื่อระบบขนส่งถูกใช้ในแนวทางนั้นมันกระตุ้นเมืองขยายตัวด้วยการเอื้อให้ประชาชนอยู่อาศัยในที่ห่งไกลมากๆจากสถานที่ทำงานและช้อปปิ้งทั้งยังสนับสนุนให้กิจการเพิ่มจำนวนของผู้อยู่อาศัยในสถานที่ซึ่งการเดินทางประจำวันทั้งหมดด้วยรถยนต์เป็นสิ่งจำเป็น มันเป็นเรื่องสมเหตุผล

ทางสิ่งแวดส้อที่จะเพิ่มระบบรนส่งในบริเวณที่มีประชากรอยู่อาศัยหนาแน่ตั้งแต่แรกอันจะทำห้ชาวเมืองใช้ชีวิตโดยไม่มีรถยนต์ส่วนตัวร่ายรื้นและกระตุห้คนอื่นๆทำอย่งตียวกัน แต่การทำอย่างนั้นเป็นเรื่องยากหว่การร้ระบบรนสงเพื่อสงสริมให้กิดการขยายตัวของซานเมืองทั้งในแของกรนสงสินคำและบริการ (โลจิสติกส์) และการเมืองและ รักษาสิ่งแวดล้อมโดยไม่รู้ตัว

พวกเรายังถูกถ่วงรั้งด้วยแนวคิดที่ล้าสมัย เมื่อ 2-3 ปีที่แล้ว นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เกิดแนวคิดจะสร้างอพาร์ตเมนต์บริเวณใจกลางซีแอตเติล โดยผู้พักอาศัยสามารถเดินเข้าออกระหว่างอพาร์ตเมนต์กับระบบขนส่งได้ อพาร์ตเมนต์นี้ตั้งใจออกแบบให้มีที่จอดรถจำกัด และมุ่งหมายให้มีจำนวนผู้พักอาศัยที่ไปไหนมาไหนด้วยการเดิน

รักษาสิ่งแวดล้อมโดยไม่รู้ตัว

Protect the environment without knowing it. All we do is another matter. Clearly we will not threaten Phoenix and Atlanta and replace them with something more compact and even when we try to do the right thing. We tend to choose a plan that makes the main problem worse. New transmission system in the US, normal

And then create the perimeter of the system that is currently available And expanding them in areas that used to be rural areas with little people to live When transportation was used in that way, it spurred the city to expand by allowing people to live far away from workplaces and shopping, and encouraged businesses to increase the number of residents in A place where all daily travel by car is essential It makes sense

The environment will increase the transmission system in areas with a large population. In the first place, urban residents will live without a private car and will urge others to do so. together But doing so is difficult to establish a system of support to support the growth of San City in both goods and services (logistics) and politics and Protect the environment without knowing it.

We are still being hampered by outdated ideas. A few years ago, real estate developers came up with ideas to build apartments in the heart of Seattle. In which residents can walk in and out between the apartment and the transportation system This apartment is designed with limited parking. And aims to have a number of residents who come and go by walking

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่