เหตุผลในระดับ รากฐาน ที่ทําให้นิวยอร์กเป็นผู้นําในทุกด้าน

เหตุผลในระดับ รากฐาน ที่ทําให้นิวยอร์กเป็นผู้นําในทุกด้าน เป็น บางสิ่งที่ทําให้เมืองดูเหมือนเป็นฝันร้ายของระบบนิเวศสําหรับคนอเมริกัน ส่วนใหญ่ก็คือ การที่มันมีขนาดเล็กสุดขีดจนถึงขณะนี้นิวยอร์กเป็นเมือง ที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดของสหรัฐ

รากฐาน
รากฐาน

รากฐาน ในพื้นที่ 1 ตารางไมล์มีประชากร อาศัยอยู่มากกว่า 27,000 คน แมนฮัตตัน (ซึ่งมีขนาดเล็กที่สุดในจํานวน 5 เขตของนิวยอร์กซิตี) ยิ่งมีประชากรหนาแน่นกว่า โดย 1 ตารางไมล์ม ผู้อาศัยอยู่ถึง 67,000 คน หรือมากกว่าความหนาแน่นประชากรโดยเฉลี่ย ของประเทศโดยรวม 800 เท่า

การบีบอัดให้คนมาอาศัยอยู่ด้วยกันอย่าง แออัดอาจไม่ทําให้เมืองดูเป็นสีเขียว แผงพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์) ของพวกเขาจะอยู่ที่ไหน ต้นไม้ที่ดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ และกองปุ๋ย หมักที่สวนหลังบ้านของพวกเขาจะอยู่ที่ใด แต่ถึงอย่างนั้นมันก็ช่วยลด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างแท้จริง เพราะอัตราการเป็นเจ้าของ รถยนต์ส่วนตัวในนิวยอร์กลดลงมาก ทําให้ระบบขนส่งสาธารณะมีประ สิทธิภาพ จํากัดการใช้พลังงานทุกหมวดหมู่ และบังคับให้ผู้อยู่อาศัยใน

The underlying reason that made New York a leader in all aspects is something that makes the city seem like an ecological nightmare for Americans. Mostly is Its being extremely small. Until now, New York is a city. The most densely populated United States

In an area of ​​1 square mile, populated More than 27,000 people live in Manhattan (which is the smallest of the 5 districts of New York City). The more densely populated, with 1 square mile, 67,000 people or more, the average population density. Of the country as a whole 800 times

Compression, so people come to live together like Crowded may not make the city look green Where will their solar (solar) panels be? Where will trees absorb carbon dioxide and compost heaps in their backyard? But even then it helps reduce

Can truly impact the environment Because of the ownership rate Private cars in New York have decreased a lot. Resulting in the efficient public transportation system restricting energy use in all categories And forced the residents in

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่น