ทำไมน้ำมันเลวร้ายกว่าถ่านหิน

ทำไมน้ำมันเลวร้ายกว่าถ่านหิน ปกติแล้วมักพูดกันว่าถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงฟอสซิลที่แย่
ที่สุด เพราะการเผาถ่านหินจะปล่อยทั้งคาร์บอนไดออกไซด์ ซัลเฟอร์ได-ออกไซด์ ไนโตรเจนออกไซด์ คาร์บอนมอนอกไซด์ ปรอท สารหนู ตะกั่วแคดเมียม เขม่า และสารก่อมลพิษอื่นๆ ออกมามากกว่า และเป็นเพราะการสกัดและแปรรูปแหล่งถ่านหินป็นการทำลายล้างอย่างน่าขนลุกเทียบเท่ากับการทำเหมืองถ่านหินแบบ “ย้ายยอดเขา” (mountaintop-removal)

ซึ่งระบบนิเวศถูทำลายอย่างถาวร แต่วน้ำมันเลวร้ายยิ่งกว่า เพราะน้ำมันเป็นแหล่งชื้อเพลิงสำคัญที่ใช้ในการคมนาคมขนส่ของโลก เป็นเชื้อเพลิงจำเป็นสำหรับการเดินทางส่วนบุคคล และทำให้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ฝังแน่นคือบทั้งหมดเควรายลงไปอีก รวมทั้งการบริโภคพลังงานในรูปแบบอื่นการทำลายสิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรงอันเกิดจากรถยนต์ไม่ได้มีสาเหตุจากเชื้อเพลิงที่รถยนต์ แม้ว่ามันจะมีส่วนทำอย่างนั้นอยู่มากก็ตาม (เชื้อเพลิงที่รถยนช้โดยตรมีสัดส่วนประมาณ 1 ใน 3 ของการใช้เชื้อพลิงฟอสชิสทั้งหมดในสหรัฐ และปล่อยคาร์บอนในสัดส่วนเดียวกัน)

ทำไมน้ำมันเลวร้ายกว่าถ่านหิน

Why oil is worse than coal Usually it is said that coal is the worst fossil fuel
Because burning coal will release both carbon dioxide Sulfur dioxide Nitrogen oxide More carbon monoxide, mercury, arsenic, lead, cadmium, soot and other pollutants,

and because the extraction and processing of coal sources is an eerie destruction equivalent to “mountaintop-removal” coal mining / p>

which the ecosystem is permanently destroyed But oil is worse than Because oil is an important fuel source used in the transportation of the world Is the essential fuel for personal

travel And causing entanglement of environmental problems, all of them Including energy consumption in other forms.

The serious destruction of the environment caused by cars is not caused by fuel to the car. Even if it has a lot to do that (The fuel used by cars is approximately one-third of the total fuel consumption in the United States. And release carbon in the same proportion)

Why oil is worse than coal Usually it is said that coal is the worst fossil fuel
Because burning coal will release both carbon dioxide Sulfur dioxide Nitrogen oxide More carbon monoxide

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่สโมสรเซียร์ร่าหรือสโมสรแมนฮัตตัน

สโมสรเซียร์ร่าหรือสโมสรแมนฮัตตัน
เป็นเวลาหลายปีที่สโมสรเชียร์ร่า ได้เริ่มแคมเปญชาง
คิดชื่อ “ท้กทายการขยายตัว” (Challenge to Spraw) ซึ่งกระตุ้นการ
ฟัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยและพาณิชย์ให้มีความหนาแน่นขึ้นและลดะ
กระทบให้มากที่สุด พร้อมกับเรียกร้องให้ยอมรับข้อกำหนดการใช้ประ
โยชน์ที่นที่ให้ความรู้ความกระจ่างมากขึ้น

สโมสรเซียร์ร่าหรือสโมสรแมนฮัตตัน ข้อกำหนดที่ว่านี้เป็นการ
รวบรวมแนวคิดการวางแผนที่ปกติแล้วรู้จักกันในชื่อการเติบโตอย่างชาญ
ฉลาด (Smart Growth) อย่างไรก็ตาม นับว่าแปลกประหลาดที่กิจกรม
อื่นๆ อีกหลายอย่างของสโมสรเชียร์ร่และองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
ของสหรัฐกลับส่งเสริมให้คนทำในสิ่งตรงกันข้ามโดยตรง ด้วยการทำให้
เมืองเป็นเหมือนปีศาจ และพร่ำสอนแนวคิดที่วการใช้ชีวิตที่เป็นของแท้
จะเป็นไปได้ต่อมื่อสื่อสารและปฏิสัพันโดยตรงกับโลกรรมชาติ โดย
ปกติแล้วนักสิ่งแวดล้อมอมริกันและคนอื่นๆ มักองอิงถึงการพัฒนาโครง
” Sra Cb คืองค์กรภาคอชนระดับรากหญ้าที่เคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมที่
ห่แก่และทรงอิทธิพลที่สุดในสหรัฐผู้แปล

The Sierra Club or the Manhattan Club for many years at the Sierra Club. Initiated the Changi Campaign, named “Challenge to Spraw”, which stimulated the development of dense residential and commercial projects and Lada / affected The most While also calling to accept more useful usage specifications.

Sierra Club or Manhattan Club This requirement is a collection of planning concepts that are commonly known as smart growth. However, it is strange that many of the other clubs’ activities support cheer clubs. And other environmental organizations in the US instead encourage people to do the exact opposite By making it a city like a devil And teaches the concept that a genuine way of life can be possible when communicating and interacting with the world. Normally, environmentalists, A s smart growth. However, it is strange that many of the other clubs’ activities support cheer clubs. And other environmental organizations in the US instead encourage people to do the exact opposite By making it a city like a devil And teaches th mericans, and others Often referring to the development of the project. “” Sra Cb is the grassroots environmental movement that is the oldest and most influential in the United States of America.

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่นักวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม

นักวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม (Environmental Analys) เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม โดยการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลหรือหลายสิ่งเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนและกำหนดมาตรฐานคุณภาพ

คำแนะนำการให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมแห่งชาติส่งเสริมและเผยแพร่การคุ้มครองและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตรวจสอบวิเคราะห์และรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการพัฒนาต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

ลักษณะการทำงานของ นักวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม

1. ตรวจสอบสภาพแวดล้อมจากนั้นรายงานต่อหัวหน้างานเช่นการสำรวจรวบรวมข้อมูลการศึกษาการวิเคราะห์และการวิจัยเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมประเภทต่าง ๆ เช่นการวิเคราะห์คุณภาพน้ำคุณภาพอากาศเสียงพิษและอื่น ๆ

2. ตรวจสอบและวิเคราะห์รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการพัฒนาสถานประกอบการอุตสาหกรรมเช่นผลกระทบของการขนส่งและการขนส่งผลกระทบด้านพลังงานผลกระทบทางการเกษตรจากโรงงานอุตสาหกรรมและผลกระทบต่อพนักงานในที่ทำงานเพื่อปรับข้อมูล ที่อาจเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นแล้วการป้องกันและทำให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

3. ตรวจสอบสาเหตุที่อาจก่อให้เกิดความรำคาญต่อชุมชน และวินิจฉัยข้อเท็จจริงเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาในกรณีที่เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษเช่นน้ำเสียเสียงฝุ่นละอองกลิ่นเหม็นภายใต้การควบคุมดูแลและตรวจสอบอย่างใกล้ชิดโดยกรมควบคุมมลพิษหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Environmental analyst (Environmental Analys) is the main person responsible for environmental operations. By performing the duties of individuals or things in accordance with policies and plans and establishing quality standards.

National environmental consultancy advice, promote and disseminate environmental protection and conservation, examine, analyze and report the environmental impact of various development projects. Both the public and private sectors.

Behavior of Environmental analyst

1. Examine the environment and then report it to supervisors, such as surveys, data collection, studies, analysis and research about various types of environments, such as water quality analysis, air quality, noise pollution, and others.

2. Examine and analyze the environmental impact report of the industrial establishment development project, such as the impact of transportation and transportation, energy impact, agricultural impact from industrial plants, and the impact on employees at work to Update Prevention and assurance that environmental quality control standards are being followed

3. Investigate the causes that may cause annoyance to the community. And diagnose the facts in order to find a solution to the problem in case of toxic environmental problems such as waste water, noise, dust, bad smell under close supervision and inspection by the Pollution Control Department or related departments

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

นักสิ่งแวดล้อมหัวเก่า

นักสิ่งแวดล้อมหัวเก่า ซึ่งมักจะปฏิบัติต่อโครงการพัฒนาในเมืองใดๆ ก็ตาม(ที่นอกเหนืจากการก่อสร้างที่จอดรถ สวนสำหรับชุมชน และตลาดขายสินค้าเกษตร) ว่าเป็นกาทำร้ยสิ่งแวดล้อมหนึ่งในอาวุธที่นำยคัดค้นนำมาใช้ก็คือ กฎหมายแบ่งโชนของเมือง ซึ่งเรียกร้องให้มีที่จอดรถมากขึ้นกว่าที่ออกแบบแปลนเอาไว้ เหตุผลของพวกเขาก็คือ ผู้อยู่อาศัยในอาคารพักอาศัยจะมีรถยนต์มากคว่ที่ผู้สร้งโครงการตั้งใจเอาไว้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

และก็จะนำรถไปจอดบนถนนสาธารณะ ซึ่งทำให้การจราจรแย่ลงไปอีก ความขัดแย้งสักษณะนี้เกิดขึ้นตลอดเวลาและบ่อย ครั้งเกิดขึ้นในบริบทที่นำประหลาดใจ เราอาจหูดถึงการขับรถน้อยลงแต่พวกเราส่วนใหญ่ยังคงกังวลว่เรา (หรือเพื่อนบ้านรองเรา) จะจอดรถที่ไหน ในขณะเดียวกันคนส่วนใหญ่ที่หลือของโลกดูเหมือนจะมุ่งมั่นมากชื้นที่จะเดินรอยตามตัวอย่างที่เป็นทางตันของเรา ทุกวันนี้บริษัทเจเนอรัสมอเตอร์ส (จีเอ็ม)

อาจถูกมองว่าเป็นบริษัทผลิตรถยนต์สัญชาติจีน เพราะยอดขายรถส่วนใหญ่ของจีเอ็มอยู่ที่จีนมากกว่าสหรัฐ ผลก็คือ มีแนวโน้มที่คุณจะพบรถยนต์บิวอิค รุ่นพาร์ก อเวนิว บนถนนพาร์ก อเวนิว ในสหรัฐได้น้อยกว่าบนท้องถนนในกรุงปักกิ่งแม้แต่ตอนที่สถาปนิกและนักวางผังเมืองกำหนดแผนจะสร้างสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรกับคนเดินเท้า บอุยครั้งพวกเขาก็พลาดประเด็นสำคัญ

พวกเขากำหนดเงื่อนไชอย่างเข้มงวดเกี่ยวกับความสูงของอาคาร หรือไม่ก็จำกัดจำนวนร้านค้และสถานที่ปลายทางต่งๆ ที่สามารถเดินไปได้ในบริวณที่พักอาศัย หรือไม่พวกเขาก็ร่นตัวอาคารเข้ามาลึกจากถนนและทางเท้าที่จอแจ หรือไม่ก็ก่อสร้างศูนย์การคที่ใหญ่เกินขนาดเพื่อดึงดูดคนเดินเท้า แต่แห้จริงแล้วกลับตูโหงเหรงแบบเตียวกับห้อง

นั่งเล่นที่ใหญ่โตโอ้โถ่งเกินไป คนดินเท้าจะไม่ถูกดึงดูดด้วยพื้นที่เปิดโล่งว่างปล่าวซึ่งมีขนาใหญ่เท่ากับลานจอดรถ สิ่งที่ดึงดูดพวกเขาคือพื้นที่หรือร้านเล็กๆ ที่นำสนใจและขายสิ่งของบ็ดเตล็ดหลากหลาย และง่าย นักสิ่งแวดล้อมหัวเก่า

นักสิ่งแวดล้อมหัวเก่า

Conservative environmentalist

Conservative environmentalist Which often treat development projects in any city Whatever (outside of the parking lot construction Garden for the community And the agricultural market) that is a means of environmental protection.

One of the weapons used for screening is The law divides the ablaze of cities. Which claims to have more parking space than the plan was designed Their reasoning is Residents in residential buildings will inevitably have more cars than the project creators intended.

and will park the car on the public road Which makes traffic worse This type of conflict occurs all the time and often. Times occur in a context that brings surprises. We may wart about driving less,

but most of us are still worried that we (Or the neighbor next to us) where to park the car At the same time, the majority of the world’s people seem to be very determined to follow our deadly example. Today, General Motors (GM) Company

May be seen as a Chinese automobile manufacturing company Because most of GM’s car sales are in China more than the United States. As a result, you are likely to find less Buick cars on Park Avenue on Park Avenue in the United States. The streets of Beijing,

even when architects and city planners formulated plans to create a pedestrian-friendly environment. On the way, they miss important points.

They have strict restrictions on the height of the building. Or may limit the number of stores and destinations That can be walked in the accommodation

calculations Or they shortened the building to the depths of the bustling streets and sidewalks Or the construction center that is too big to attract pedestrians But actually, instead, be surprised by the room.

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

รักษาสิ่งแวดล้อมโดยไม่รู้ตัว

รักษาสิ่งแวดล้อมโดยไม่รู้ตัว สิ่งที่เราทำทั้งหมดนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง เห็นได้ชัดว่าเราจะไม่คุกคามนครฟินิกซ์และแอตแลนตาแล้วแทนที่พวกมันด้วยบางอย่างที่อัดแน่นกว่าและแม้แต่ตอนที่เราพยายามทำในสิ่งที่ถูกต้อง เรามักจะเลือกแผนการที่ทำให้ปัญหาหลักเลวร้ายลง ระบบรนส่งใหม่ในสหรัฐปกติ

แล้วสร้งบริเวณรอบนอกของระบบที่มีอยู่ในปัจจุบัน แล้วขยายพวกมันออกไปในบริเวณที่เคยเป็นเขตชนบทที่มีคนอยู่อาศัยน้อย เมื่อระบบขนส่งถูกใช้ในแนวทางนั้นมันกระตุ้นเมืองขยายตัวด้วยการเอื้อให้ประชาชนอยู่อาศัยในที่ห่งไกลมากๆจากสถานที่ทำงานและช้อปปิ้งทั้งยังสนับสนุนให้กิจการเพิ่มจำนวนของผู้อยู่อาศัยในสถานที่ซึ่งการเดินทางประจำวันทั้งหมดด้วยรถยนต์เป็นสิ่งจำเป็น มันเป็นเรื่องสมเหตุผล

ทางสิ่งแวดส้อที่จะเพิ่มระบบรนส่งในบริเวณที่มีประชากรอยู่อาศัยหนาแน่ตั้งแต่แรกอันจะทำห้ชาวเมืองใช้ชีวิตโดยไม่มีรถยนต์ส่วนตัวร่ายรื้นและกระตุห้คนอื่นๆทำอย่งตียวกัน แต่การทำอย่างนั้นเป็นเรื่องยากหว่การร้ระบบรนสงเพื่อสงสริมให้กิดการขยายตัวของซานเมืองทั้งในแของกรนสงสินคำและบริการ (โลจิสติกส์) และการเมืองและ รักษาสิ่งแวดล้อมโดยไม่รู้ตัว

พวกเรายังถูกถ่วงรั้งด้วยแนวคิดที่ล้าสมัย เมื่อ 2-3 ปีที่แล้ว นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เกิดแนวคิดจะสร้างอพาร์ตเมนต์บริเวณใจกลางซีแอตเติล โดยผู้พักอาศัยสามารถเดินเข้าออกระหว่างอพาร์ตเมนต์กับระบบขนส่งได้ อพาร์ตเมนต์นี้ตั้งใจออกแบบให้มีที่จอดรถจำกัด และมุ่งหมายให้มีจำนวนผู้พักอาศัยที่ไปไหนมาไหนด้วยการเดิน

รักษาสิ่งแวดล้อมโดยไม่รู้ตัว

Protect the environment without knowing it. All we do is another matter. Clearly we will not threaten Phoenix and Atlanta and replace them with something more compact and even when we try to do the right thing. We tend to choose a plan that makes the main problem worse. New transmission system in the US, normal

And then create the perimeter of the system that is currently available And expanding them in areas that used to be rural areas with little people to live When transportation was used in that way, it spurred the city to expand by allowing people to live far away from workplaces and shopping, and encouraged businesses to increase the number of residents in A place where all daily travel by car is essential It makes sense

The environment will increase the transmission system in areas with a large population. In the first place, urban residents will live without a private car and will urge others to do so. together But doing so is difficult to establish a system of support to support the growth of San City in both goods and services (logistics) and politics and Protect the environment without knowing it.

We are still being hampered by outdated ideas. A few years ago, real estate developers came up with ideas to build apartments in the heart of Seattle. In which residents can walk in and out between the apartment and the transportation system This apartment is designed with limited parking. And aims to have a number of residents who come and go by walking

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ความหนาแน่นของประชากรเป็นกุญแจสําคัญ

ความหนาแน่น ของ ประชากร เป็นกุญแจสําคัญสําหรับ 3 บทเรียนพื้นฐานเหล่านี้ ความจริงแล้วเพียงแค่อาศัยอยู่ใกล้ชิดกันทั้งกับ คนอื่นและสถานที่ที่เราทํางาน ช้อปปิ้ง และพักผ่อนหย่อนใจมากขึ้น

ก็ เท่ากับเราอยู่ในพื้นที่เล็กลงและขับรถน้อยลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หนึ่ง ในข้อเท็จจริงที่ดึงดูดใจที่สุดเกี่ยวกับความหนาแน่นของประชากรสูงใน

ฐานะที่เป็นกลยุทธ์ด้านสิ่งแวดล้อมก็คือ ประโยชน์ของมันมีลักษณะเป็น โครงสร้าง กล่าวคือ ชาวเมืองใช้พลังงานน้อยกว่าไม่ใช่เพราะพวกเขามี สํานึก

“เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า” แต่เป็นเพราะแนวทางที่พวก เขาดํารงชีวิตทําให้ยากต่อการใช้พลังงานมากขึ้น ถึงแม้พวกเขาจะคิดว่า การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเป็นเรื่องไร้สาระของพวกฝ่ายซ้าย

ความหนาแน่น ชาวนิวยอร์กซิตี้เองก็รู้สึกแปลกใจเช่นเดียวกับใครก็ตามเมื่อทราบว่าพวก เขาใช้พลังงานและสร้างรอยเท้าคาร์บอนน้อยที่สุดในสหรัฐ นั่นหมาย ความว่าพฤติกรรมการใช้พลังงานต่ําของพวกเขาส่วนใหญ่แล้วเป็นไป โดยไม่รู้ตัว ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีเพราะพฤติกรรมที่ทําไปโดยไม่รู้ตัวไม่จําเป็นต้อง บังคับ

ความหนาแน่น
ความหนาแน่น

Population density is the key to these 3 basic lessons. In truth, just living close together with Other people and places where we work, shop and more relax

Is equal to we being in a smaller area and driving less inevitably. One of the most appealing facts about the high population density in The environmental

strategy is Its benefits are structural: that people use less energy, not because they have conscience.

“More environmentally friendly” but because of the way they He lives a life that makes it more difficult to use energy. Although they think that Climate change is the nonsense of the left.

New York City people are also surprised, like anyone, when they know that They use the least amount of energy and produce

carbon footprints in the United States. This means that their low energy behavior is largely unknowable, which is a good thing because unknowingly done behavior doesn’t have to be enforced.

Population density Is a measure of the population in a given area depending on the sample chosen for exploration, such as population density in the country Or population density in residential areas And sometimes it is difficult to measure the exact density The units used to measure density are the population per square kilometer or the number of houses per area.

Or population density in residential areas And sometimes it is difficult to measure the exact density The units used to measure density are the population per square kilometer or the number of houses per area.

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงพุ่งขึ้น

ราคาน้ํามันเชื้อเพลิงพุ่งขึ้น

ทุกครั้งที่ ราคาน้ํามันเชื้อเพลิงพุ่งขึ้น ชาวอเมริกันพูดถึงระบบขนส่งสาธารณะอย่างกระตือรือร้น แต่ความจริง เก็คือ เป็นไปไม่ได้ที่จะมีระบบขนส่งที่มีประสิทธิภาพในพื้นที่ส่วนใหญ่ของ สหรัฐ และเป็นความจริงเช่นเดียวกันในแคนาดาและออสเตรเลีย ซึ่ง สหรัฐใช้เป็นสถานที่ผลิตรถยนต์ระดับโลกของ 3 บริษัทรถยนต์ยักษ์ใหญ่ ของสหรัฐ (ที่เรียกว่าบิ๊กทรี ได้แก่ จีเอ็ม ฟอร์ด ไครส์เลอร์) ก่อให้เกิดการ ใช้พลังงานต่อหัวและผลิตรอยเท้าคาร์บอนสูง

 ราคาน้ํามันเชื้อเพลิงพุ่งขึ้น

ข้อเท็จจริงที่น่าท้อใจก็คือ เบื้องล่างของประชากรที่ค่อนข้างหนา แน่นและจุดหมายปลายทางของพวกเขานั้น ระบบขนส่งไม่ได้ผล ใน ปลายทศวรรษ 1970 เจฟฟรีย์ ซูแพน และบอริส พุชคาเรฟ แห่งสมาคม การวางผังภูมิภาคของนิวยอร์ก กําหนดอย่างแน่ชัดว่า ระดับความหนา แน่นสูงสุดของประชากรที่ทําให้ระบบขนส่งมีประสิทธิภาพอยู่ที่ประมาณ 7 ครัวเรือนต

่อเอเคอร์ หรือมากกว่าความหนาแน่นของประชากรอเมริกัน ทั่วไปในเขตชานเมืองเท่าตัว ประโยชน์แท้จริงด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้จาก ระบบขนส่งจะไม่เกิดขึ้นจนกว่าความหนาแน่นแตะระดับสูงกว่านี้ ซึ่งเป็น ระดับที่แม้แต่รถเมล์หรือรถไฟก็เริ่มจะดูเหมือนไม่สะดวก

จนคนหันมา ใช้วิธีเดินเอา ที่เมืองฟินิกซ์ รัฐแอริโซน่า มีระบบรถไฟรางเบาที่ดีและ ทันสมัย ซึ่งก่อสร้างโดยใช้งบประมาณก้อนใหญ่ที่มาจากเงินของประ ชาชน แต่จํานวนผู้โดยสารที่มาใช้บริการมีน้อยมาก ส่งผลให้ขาดทุน มหาศาล และการบริโภคพลังงานต่อหัวของประชาชนก็สูงกว่าการขับ

Every time the price of fuel oil rises Americans are keen on public transportation, but the truth is that it’s impossible to have an efficient transportation system in most

parts of the United States, and it’s also true in Canada and Australia, which the United States uses as car

manufacturing facilities. The global level of the 3 major automobile companies of the United States (known as the Big Three, GM Ford Chrysler) caused the Uses energy per capita and produces high carbon footprints

The disappointing fact is The bottom of the population is quite thick. Tight and their destination is Transportation systems were ineffective in the late 1970s. Jeffrey Suphan and Boris Pushkarev of the New York

Regional Planning Association Clearly determine the maximum density of the population that makes the transportation system efficient at around 7 households.

Acre or more of the American population density General in the suburbs doubled The true environmental benefits that can be gained from Transportation will not occur until the density reaches a higher level, which is even so that buses or trains will start to seem

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

แบบและระบบกฏหมายของเราชาวประชากร

แบบและ ระบบกฎหมาย ของเรา

เป็นบันทึกแห่งความมุ่งมั่นของเราที่จะใส่พื้นที่ว่างจะ คนอื่น เมืองที่ขยายตัวออกไปเป็นพรหมลิขิตของเราที่เห็นได้ แท้จริงมาตั้งแต่ต้น เราฝังค่านิยมนไร ไม่เพียงในทางจิตวิญญา โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ยังอยู่ใน ระบบกฎหมาย ของ ผ่านข้อกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินที่กําหนดเงื่อนไขให้แยกพื้นที่ กันขั้นต่ําแทนที่จะเป็นขั้นสูงสุดระบบกฎหมาย

และบ่อยครั้งแนวปฏิบัติ ดูเหมือนจะเป็นคําพิพากษาว่าพลเมืองทุกคนมีสิทธิในการจอดรถที่ สามารถโอนให้กันได้ แต่ในแง่ที่ขัดแย้งในตัวเองก็คือ ระยะห่า เป็นการขยายตัวเราให้ใหญ่ขึ้นด้วยตัวของมันเอง

ตอนที่ผมและการ อาศัยอยู่นิวยอร์ก ผมไม่คิดอะไรเลยขณะเดิน 2 ไมล์เพื่อไปทําธุระปะไง ธรรมดา เพราะบนถนนของเมืองที่ยุ่งวุ่นวายนั้นอัดแน่นไปด้วยร้านค้า ซึ่งมีสิ่งน่าสนใจให้มองและคิดอยู่เสมอ และเป็นเพราะทางเลือกด้านการ

คมนาคมปกติไม่ดึงดูดใจผม ตรงข้ามกับเมืองเล็กๆ ในรัฐคอนเนตทิคัต ของผม ผู้คนมักจะขับรถเป็นระยะทาง 150 หลา (ประมาณ 137 เมตร) ระหว่างร้านของชํากับร้านหนังสือ เพราะการขาดแคลนสิ่งคันกลาง ระหว่างจุดหมายปลายทางของพวกเขา ทําให้ระยะทางสั้นๆ นั้นไกล กว่าความเป็นจริง

Our legal form too, lifting the space out of

Is a record of our commitment to freeing space to others. The city that expands is our destiny. Truly from the beginning How do we embed values? Not only psychologically National infrastructure But still in the legal system of Pass the land use regulations which specify conditions for separating the area The minimum level instead of the highest level

And often guidelines Seems to be a verdict that all citizens have the right to park at Can be transferred to each other But in a paradoxical self, the term is an expansion of itself.

When I and Live in new york I didn’t think anything while walking 2 miles to go on a business trip. Basically, because the busy city streets were packed with shops. Which has always interesting things to look at and think of And because of the choice of

Normal communications didn’t attract me. Opposite small town In my Connecticut state, people often drive 150 yards (about 137 meters) between a grocery store and a bookstore. Because of the shortage of medium things Between their destinations Making that short distance farther than it actually is

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

การอยู่ในพื้นที่เล็กลง หมายถึง การครอบครองพื้นที่

การอยู่ในพื้นที่เล็กลง หมายถึง การครอบครองพื้นที่ อยู่อาศัยน้อย ลงอย่างที่ชาวเมืองต้องทําด้วยความจําเป็น ขนาดบ้านโดยเฉลี่ยของชาว อเมริกันเพิ่มขึ้นเท่าตัวนับจากปี 1950 ถึงแม้ว่าจํานวนครัวเรือนโดยเฉลี่ย จะลดลง (ขณะเดียวกันขนาดเฉลี่ยของอพาร์ตเมนต์ในนิวยอร์กซิตที่ตอน แรกเล็กอยู่แล้ว ก็ยิ่งเล็กลงไปอีก)การครอบครองพื้นที่

การมีพื้นที่อยู่อาศัยใหญ่หมายถึงการ ใช้วัตถุดิบในการก่อสร้างมากขึ้น มีเฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องทํา ความร้อน เครื่องทําความเย็นมากขึ้น และในทุกการใช้งาน ย่อมหมายถึง การใช้พลังงานมากขึ้นไปอีก ผมและภรรยาไม่ใช่เพียง 2 คนในบรรดา เจ้าของบ้านชาวอเมริกันที่มีห้องนั่งเล่น ซึ่งนานๆ ที่จะเข้าไปใช้

ยกเว้นแต่ จะไปตบเบาะโซฟาให้นุ่มฟูหรือไม่ก็ดูดฝุ่นพรม การมีพื้นที่อาศัยขนาด ใหญ่ยังหมายถึงการมีรถยนต์มากขึ้น สนามหญ้ากว้างขึ้น ถนนยาวขึ้น ถนนหลวงใหญ่ขึ้น ที่จอดรถและสาธารณูปโภคพื้นฐานของเมืองมากขึ้น และอุปกรณ์ตกแต่งอื่นๆ ทั้งหมดของชานเมืองที่เพิ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยง ไม่ได้

การครอบครองพื้นที่ อยู่ใกล้ชิดกันมากขึ้น หมายถึงลดระยะห่างระหว่างตัวเราและ ทุกแห่งที่เราไป นี่เป็นเรื่องยากเป็นพิเศษสําหรับชาวอเมริกัน เพราะใน หลายๆ ทาง ประวัติศาสตร์ของชาติอเมริกาซึ่งเริ่มต้นด้วยผู้แสวงบุญ

Being in a smaller area Means occupying little living space As the people had to do as necessary Average house size of the people Americans have doubled since 1950, although the average number of households has decreased (meanwhile, the average size of apartments in New York City, when First is small Is even smaller)

Having a large living space means Use more construction materials Have furniture Electrical appliances, heating appliances, more cooling appliances And every use means more energy consumption My wife and I are not the only 2 of the American homeowners who have a living room that will be used for a long time.

Except to slap the sofa cushion to be soft, fluffy or vacuum the carpet The size of living space. Bigger also means having more cars The lawn is wider, the road is longer, the highway is bigger. More parking and basic public utilities And other decorations All of the suburbs inevitably increased.

Being closer together Means reducing the distance between us and Everywhere we go This is especially difficult for Americans, because in many ways the American history began with pilgrims.

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ความปรารถนาที่ต้านทานในรถยนต์

ความปรารถนาที่ต้านทานในรถยนต์

ในรถยนต์ และ ค่ายลูกของคุณไปนั่งที่เบาะจก เพราะ จุดประสงค์ แท้จริงทั้งหมดของการ กับลายแต่ก็คือ มันเป็นหนทางเดียวที่จะทําให้คุณไปไหนมาไหนได้ (หนึ่ง ในสิ่งแลกๆ ที่ผมและภรรยาทําในบ้านใหม่ ก็คือการทําให้น้ําหนักตัวของ พวกเราเพิ่มขึ้นคนละ 10 ปอนด์) ชีวิตของเราในตอนแรกดูเหมือนจะ “เขียวกว่า” ตอนที่เราอาศัยอยู่ในเมือง เพราะบ้านของเราซึ่งมีอายุเก่า แต่ 200 ปี อยู่ตรงข้ามถนนฝนจากการอนุรักษ์ธรรมชาติ เราเห็นสัตว์ป่า ตลอดเวลา แต่เมื่อวัดในเชิงวัตถุวิสัยหรือตามความเป็นจริงแล้ว รายการ บาปของเราที่ทําต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นอย่างน่าฟัง เพียงแค่ผลจากการ ที่เราเดินทาง 20 ไมล์เข้าไปที่เนินเขา ระดับการใช้พลังงานและการก่อ

จุดประสงค์
จุดประสงค์

รอยเท้าคาร์บอนก็ไต่สูงขึ้นจากระดับล่างสุดของค่าเฉลี่ยที่คนอเมริกันใช้ ไปจนเกือบถึงระดับบนสุดทั้งหมดนี้หมายความว่า ไม่ว่าการหยั่งราคาสักเซวตกเฉกเกเบาเตือนเราบ่อยๆ อย่างไรก็ตาม แต่ถ้าพูดถึงเรื่องการลดรายนายกทิศทาง เมืองศูนย์กลางที่มีลักษณะผสมผสานสิ่งอํานวย

ดวกไว้ในพื้นที่เดียวกันและมีประชากรหนาแน่นเป็นแม่แบบด้าน สิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าเขตชนบทของภูมิภาคนิวอิงแลนด์ อย่างมาก เมือง ซึ่งหนาแน่นดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าสวรรค์ในเขตชนบทที่เต็มไปด้วยใบไม้ บทเรียนสําคัญสามารถสรุปได้ง่ายๆ ว่า เพื่อจะลดผลกระทบใหญ่ๆ ต่อ สิ่งแวดล้อม เราจําเป็นต้องหาวิธีที่ใช้กันทั่วโลกในการอยู่ในพื้นที่เล็กลง อยู่ใกล้ชิดกันมากขึ้น และขับรถให้น้อยลง นี่คือ จุดประสงค์ ทั้งหมด

Take your car and camp to the seat because of the whole purpose of With stripes but is It’s the only way you can get around (one of the things that my wife and I did in a new home. Is to make the weight of We increased 10 pounds each) Our life at first seemed more “greener”

when we lived in the city. Because our house, which is 200 years old, is opposite the rain road from nature conservation We see wildlife all the time, but when measured objectively or in reality, the list of our sins to the environment increases dramatically. Just the result of That we traveled 20 miles into the hill Energy consumption and formation

Carbon footprints also climb higher from the bottom level of the average American All the way to the top level. No matter how much the price drops, as often reminds us, however, if talking about reducing the prime direction The central city that combines features

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่นี่