ความหนาแน่นของประชากรอย่างชาญฉลาด

การเพิ่มความหนาแน่นของ ประชากร อย่างชาญฉลาด ช่วยย่น ระยะห่างระหว่างประชาชนด้วยกัน และระหว่างประชาชนกับจุดหมาย ปลายทางของพวกเขา ซึ่งเป็นกุญแจสําคัญในการลดผลกระทบด้านลบ หลายอย่างต่อสิ่งแวดล้อมในกลุ่มประชากรที่ร่ํารวยและมีการเคลื่อนไหว อยู่ตลอด ทั่วโลกนั้นชุมชนที่เจริญรุ่งเรืองซึ่งใช้พลังงานน้อยที่สุดและ ทําลายสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดเป็นเมืองแบบเดียวกับนิวยอร์ก กล่าวคือ

ประชากร
ประชากร

ประชากร มีพื้นที่พักอาศัยมีขนาดเล็ก การใช้อาคารที่พักอาศัยและพาณิชย์มีลักษณะ กระจาย การใช้รถยนต์ต่อหัวของประชากรมาก สถานที่อย่างฮ่องกง โตเกียว และบริเวณเก่าแก่ของเมืองหลวงในยุโรป (ซึ่งมีข้อได้เปรียบด้าน สิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสําคัญจากการที่มีการก่อสร้างก่อนจะมีการสร้าง รถยนต์) ฮ่องกงเป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีประชากรหนาแน่นและมังดังที่สุด

โลก แต่ทว่าผู้อยู่อาศัยโดยเฉลี่ยใช้พลังงานประมาณ 1 ใน 3 ที่ชาว สกันโดยเฉลี่ยใช้ นั้นเป็นเพราะการอยู่อาศัยอย่างหนาแน่นอย่างชาญฉลาด

The smart population density helps to shorten the distance between people. And between people and destinations Their destination Which is the key to reducing negative effects In many wealthy and active populations around the world, a thriving community that uses the least energy and The least damage to the environment is like a city in New York.

The living area is small. The use of residential and commercial buildings is characterized by the widespread use of cars per capita of the population. Places like Hong Kong, Tokyo and the ancient capital cities of Europe. (Which has the advantage of (Hong Kong) is one of the most densely populated and most populous places in the world.

The world, but the average resident uses about 1 in 3 energy that the average citizen uses That is because of intensively dense living.

Can truly impact the environment Because of the ownership rate Private cars in New York have decreased a lot. Resulting in the efficient public transportation system restricting energy use in all categories And forced the residents in

ขอบคุณเนื้อหาจาก Google

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ที่น